| ČESKY | ENGLISH |

 

 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W Českém běhu žen Ostrava (CZESKIM BIEGU KOBIET 2020)

W imprezie mogą brać udział wyłącznie odpowiednio zgłoszeni zawodnicy.

Każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział dobrowolnie i na własne ryzyko (ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami), że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, zniszczenia mienia lub inne szkody związane z udziałem w wyścigu lub kibicowaniem w nim.

Wszyscy uczestnicy biegu proszeni są, aby w jak największej mierze chronili środowisko, nie wyrzucali śmieci, poruszalie się tylko po wyznaczonych obszarach i postępowali zgodnie z instrukcjami organizatora.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz wszelkich ważnych informacji opublikowanych przez organizatora na stronie www.ceskybehzen.cz

Uczestnik potwierdza, że będzie przestrzegać regulamin biegu. Nieprzestrzeganie go może spowodować dyskwalifikację.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu w przypadku nadzwyczajnych, nieprzewidzianych okoliczności lub klęski żywiołowej lub całkowicie niesprzyjających warunków klimatycznych. W takich okolicznościach organizator nie jest zobowiązany do zwrotu uczestnikowi opłaty startowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, niniejszych warunków oraz regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.

Wszyscy uczestnicy są w ramach opłaty startowej ubezpieczeni od wypadku.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do biegu odbywa się na stronie internetowej organizatora www.ceskybehzen.cz poprzez wypełnienie i przesłanie on-line formularza. Po prawidłowym wysłaniu formularza system na wskazany adres e-mailowy wyśle powiadomienie zawierające wszelkie dane odnośnie opłaty startowej. Zapisy są również możliwe osobiście przed biegiem w Biurze Zawodów. Zapisać muszą się również uczestnicy zawodów dla dzieci, a to z powodu zarządzania wynikami i zdjęciami.

Zgłoszenie jest ważne dopiero po uiszczeniu opłaty startowej czyli przelaniu pełnej kwoty na konto organizatora przelewem bankowym lub płatnością online. O przyjęciu opłaty startowej i przydzieleniu numeru startowego informujemy za pośrednictwem e-maila. Zgłoszenie nieopłacone w ciągu 5 dni, jest automatycznie anulowana. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, można ją jednak przenieść na innego uczestnika. Zmiany takiej można dokonać wyłącznie mailowo na: info@ceskybehzen.cz i jest ona bezpłatna.

REJESTRACJA

Każdy startujący w biegu zobowiązany jest stawić się w celu weryfikacji w dniach, godzinach i miejscu określonym przez organizatora. Weryfikacja odbywa się osobiście na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub przez osobę upoważnioną na podstawie kopii  e-maila potwierdzającego zapis oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika. Do rejestracji drużyny wystarczy jeden z członków. Rejestracja uczestników Rodzinnego Biegu DM jest możliwa tylko w obecności przedstawiciela prawnego. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wydawane w terminie późniejszym.

ZAWODY

Wszystkie dystanse

Zawody są oparte na zasadach IAAF (oprócz Nordic Walking, Rodzinny Bieg DM i Slavata Triathlon) z grupowym startem.

Numery startowe z chipem do elektronicznego pomiaru czasu muszą być umieszczone w zalecany sposób. Numer startowy nie może zostać przeniesiony na inną osobę, prowadzi to do dyskwalifikacji. Na całej długości trasy zabrania się używania wrotek, rowerów lub innych środków transportu oraz kijków (nie dotyczy kijków do Nordic Walking). Zabrania się skracania lub blokowania toru w jakikolwiek sposób. Zabroniony jest wstęp ze zwierzętami. Napoje dla zawodników będą podawane na mecie. Pierwszych trzech zawodników we wszystkich kategoriach otrzyma nagrodę. Nieodebrane nagrody przepadają. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 5 dni kalendarzowych od dnia wyścigu na adres mailowy organizatora: info@ceskybehzen.cz

Drużyny

Drużyny startują tylko na torze 5 km. Drużyna składa się z 4 zawodniczek. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech czasów netto osiągniętych przez jej zawodniczki. Wygrywa drużyna, której suma 4 czasów jest najmniejsza.

Rodzinny Bieg dm

Bieg ze startem grupowym bez pomiaru czasu. Wszystkie dzieci podzielone na dwie grupy wiekowe biegną tym samym torem w towarzystwie rodziców. Zapisują się zarówno rodzice, jak i dzieci i oboje otrzymają numer startowy. Każde dziecko otrzyma pakiet startowy a po ukończeniu biegu medal, picie i mały prezent.

Nordic Walking

Start grupowy. Obowiązkowe są kijki, które można pożyczyć na miejscu przed zawodem. Obowiązują wszystkie podane wyżej zasady.

Loteria fantowa

Nagrody w loterii będą rozdzielane na podstawie żetonów otrzymanych przez każdą damę z numerem startowym.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęć i nagrań wideo wykonanych w ramach imprezy Czeski Bieg Kobiet

Dokonując zapisu online lub osobiście, uczestnik lub jego przedstawiciel prawny - wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych organizatora, którym jest: SSK Vítkovice, zs z siedzibą w Ostrawie-Vítkovicach przy ul. Závodní 2891/86, IČ: 00534544 , DIČ: CZ00534544, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sygnatura L/18 w celach marketingowych i handlowych za pomocą środków elektronicznych oraz do niekomercyjnego wykorzystania zdjęć oraz nagrań wideo w celu prezentacji lub promocji działalności zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb., do momentu wycofania zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Równocześnie uczestnik wyraża zgodę na przesłanie mu informacji o nadchodzących imprezach organizatora i jego partnerów.

 

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany